Reeds bij de beschrijving van het ontwerp van Seaport Marina in 1987 werd opgemerkt dat een " eigen" watersportvereniging wenselijk was om de haven levendig te laten zijn. In 1994 pakten Pim Fromberg en Bert van der Woerdt dit idee daad werkelijk op.

De reputatie en het uitgebreide netwerk van Pim leidden tot een krachtige initiatiefgroep, bestaande uit prominente leden van dito verenigingen. Ook steun van ondermeer de Noordzeeclub en de Haarlemse Jachtclub werd volgaarne toegezegd.

Twee ligplaatshouders van het eerste uur, Antonio Hammerstein en Kees van der Vlugt, werden door Bert bereid gevonden om namens de '"vaste liggers" toe te treden.

De initiatiefgroep startte haar werkzaamheden in september 1994 en enige vergaderingen verder kon de oprichtingsakte passeren. We schrijven dan 1 juli 1995.

Als oprichters en bestuursleden worden in de akte vermeld, Pim Fromberg, lid KZ & RV Hollandia en WV Braasemermeer,  Eric Mehlbaum, lid W.V. Hoorn - penningmeester Kees van der Vlugt, lid YSY, W.V. IJmond en WV Braasemermeer,  Antonio Hammerstein, lid YSY,  Bert van der Woerdt, lid YSY, NVvK en Noordzeeclub

De overige bestuursleden zijn, Michiel Poulie, lid KZ & RV Muiden en KZ & RV Hollandia - voorzitter,  Riek Mehlbaum, lid W.V. Hoorn - secretaris en  Ad Merkx, namens het KNWV.

Met deze groep aan het roer werd enthousiast gestart met het op koers brengen van de jonge vereniging. Erkenning door het KNWV werd aangevraagd en verleend.De eerste algemene ledenvergadering wordt gehouden op 18 september 1995. Er zijn dan circa 40 leden. Eind 1996 is dat aantal ruim verdubbeld.

Leden en vergaderingen

Waar de eerste leden- en bestuursvergaderingen gewijd zijn aan veelal organisatorische en financiële zaken, staan de volgende vergaderingen vooral in het teken van activiteiten en het clubleven.

De algemene teneur is dat de YSY een brede vereniging dient te zijn die zich zowel voor de zeilers als de motorbootvaarders inzet. Wedstrijden zijn uiterst belangrijk maar sociale  evenementen en toertochten zeker niet minder. Het moet leuk zijn, en vooral leuk blijven !

Er is een fraai logo ontwikkeld en dankzij softsponsoring van Hammerstein Benzinestations en Seaport Marina zijn er briefpapier, enveloppen, clubstandaards en stickers beschikbaar. Het door deze sponsors, zeer ondemocratisch, gekozen logo ondervindt gelukkig allerwegen instemming.

Speciale vermelding verdient de ledenvergadering van 20 november 1996.

Het dagelijksbestuur vindt dat haar taak als oprichtingsbestuur erop zit en de YSY groot genoeg gegroeid is om op eigen kracht verder te gaan.  Aldus wordt er afscheid genomen van Michiel Poulie, Pim & Suus Fromberg en Erik & Riek Mehlbaum.

De resterende, lokaal gewortelde, bestuursleden zijn de aftredenden zeer erkentelijk voor hun inzet en bijdragen aan de snelle totstandkoming van de YSY

De eerste taak van de nieuwe voorzitter Fred van der Linde is dan ook om alle aftredenden hartelijk te danken en hen het "Erelidmaatschap Van De YSY Voor Het Leven" aan te bieden. Een fraaie, door Myrna Welcker gemaakte oorkonde legt een en ander schriftelijk vast. Jan Willem Bruntink neemt het penningmeesterschap op zich en Kees van Tuijl is de nieuwe secretaris.  Tom Hopman volgt Pim Fromberg op als wedstrijdcommissaris.

 

Legacy

© 2024 Yachtclub Seaport Ymuiden